Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Lipusz
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Wójt  / Kompetencje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Kompetencje Kompetencje
1. Wójt jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek
    organizacyjnych  Gminy.

2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
   1) gospodarowanie mieniem komunalnym
   2) opracowywanie projektów uchwał i przedstawianie ich Radzie Gminy, określanie sposobu wykonania uchwał,
   3) realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie Gminy, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych
       gminy, występowanie z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Skarbnika Sekretarza, powoływanie zastępcy wójta,
   4) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
   5) przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady Gminy i jego wykonywanie, przedkładanie uchwał i zarządzeń 
       podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości publicznej,
   6) współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach
       podpisanych  porozumień,
  7) w przypadku nie cierpiącym zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia,
  8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji
      w  sprawach należących do zadań Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
  9) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy,
10) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy Lipusz określonych odrębnymi przepisami,
11) kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonej na terenie Gminy, opracowywanie planu  
      operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
      zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
12) dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu,
13) powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy lub Zastępcy Wójta,
14) zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa,
15) zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dbanie o efektywność
      i  dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy,
16) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu, zatwierdzanie przydziałów czynności dla
      poszczególnych stanowisk pracy,
17) wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
18) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych,
19) ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
20) zapewnienie realizacji zadań Urzędu określonych regulaminem organizacyjnym i przepisami normatywnymi,
21) przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,
23) nadzorowanie działalności sołectw,
24) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

2. Sprawy kadrowe podlegają wyłącznej kompetencji Wójta.

3. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta i Sekretarza.


data wytworzenia2015-11-03
data udostępnienia2015-11-03
sporządzone przez
opublikowane przezElżbieta Nierzalewska
ilość odwiedzin956
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz, tel.: +48.586874515, fax: +48.586874591, ug@lipusz.pl, www.lipusz.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@