Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Lipusz
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Wybory  / Wybory Ławników
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wybory Ławników Wybory Ławników

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych
na kadencję 2016-2019

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kościerzynie do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego w kadencji 2016-2019.
Rada Gminy Lipusz dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kościerzynie, najpóźniej w październiku 2015 roku.

Informacja dla kandydatów
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy:  
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia,
3. organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą:
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. numer ewidencyjny PESEL,
3. miejsce stałego zamieszkania,
4. własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia kandydata  na ławnika sądowego można uzyskać w:
1. Sekretariacie Urzędu Gminy Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz
3. na stronie BIP Urzędu Gminy Lipusz
4. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości : www.ms.gov.pl .

Informacji dot. zgłoszeń kandydatów na ławników udziela Pani Maria Żywicka sekretarz gminy Tel. 58 687 45 15

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipusz ul. Wybickiego 27  w godzinach urzędowania oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lipusz, ul. Wybickiego  27 , 83-424 Lipusz ( decyduje data stempla pocztowego) .
Termin 30.06.2015 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego >> Pobierz
2. Wzór listy obywateli zgłaszających kandydata >> Pobierz
3. Wzory oświadczeń >> Pobierz
4. Prawo o ustroju sądów powszechnych >> Pobierz
5. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwości >> Pobierz
6. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego >> Pobierzdata wytworzenia2015-05-29
data udostępnienia2015-05-29
sporządzone przez
opublikowane przezMaria Żywicka
ilość odwiedzin757
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz, tel.: +48.586874515, fax: +48.586874591, ug@lipusz.pl, www.lipusz.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@